تفلون مایع

تفلون مایع ایتاپ

تفلون مایع ایتاپ

از تفلون مایع ایتاپ جهت نصب و آب بندی اتصالات رزوه ای لوله ای استفاده میشود. تفلون مایع یورک (ایتاپ) ...