شلنگ فیلبر شیلان

شلنگ فیلبر شیلان

شلنگ فیلبر شیلان

شلنگ فیلبر با شاخص دبی بالای عبوری سیال در بین محصولات شیلان شناخته میشود ، کاربرد این نوع شلنگ عموماً ...