شیر خودکار یورک

شیر خودکار یورک

شیر خودکار یورک

شرکت ایتاپ مبدع سبک جدیدی از شیر های یکطرفه در جهان میباشد که در مقایسه با شیر یکطرفه مرسوم دریچه ...